nr 14 av Svensk Damtidning avslöjar reportern Chris Cederlöf att Daniel Westlings anfader

Johan Petter Westring ( 1753-1833 ) var förste livmedikus till tronarvingen Jean Baptiste Bernadotte den blivande kungen Karl XlV Johan. Jag har bemött detta påstående till tidningens redaktion samt också erhållit ett svar som inte övertygat mig. Jag håller alltså fast vid att Karl XlV johans förste livmedikus var Fors-sonen Erik af Edholm.Jag citerar vald del från tidningens svar,

"Sedan (Johan Petter) Westring år 1794 erhållit Lif-medici fullmakt, blef han år 1809 utnämd till förste Lif-medicus, och år 1823 den 7 Maj förunnad adlig värdighet, med bibehållet namn, och erhöll inträde på Riddarhuset under N:o 3391, d. 17 Apr. 1833".

Jag svarade bl.a följande,

"Mellan 1809-1818 var Karl Xlll kung av Sverige. Karl tillhörde Hollstein-Gottorpska ätten som sina föregångare Gustaf lll och Gustaf lV Adolf. Möjligen att Johan Petter Westring var livmedikus för Karl Xlll fram till 1812 ".

Jag citerar också valda delar från sonen Erik Wilhelm af Edholms nedteckningar av sin farfars dagböcker,

"Men händelserna införde. honom snart på en annan väg till utkomst och verksamhet.. Knappt hade han förordnats till fattigläkare i Clara församling, då en morgon, medan han ännu qvarbodde som tjenstgörande på Serafimer-lazarettet, kronprinsen Carl Johan, utan någon föregående underrättelse derom, dit anlände, för att, som det var hans vana under första åren af sin härvaro, personligen och på stället underrätta sig om tillståndet och förhållandena vid fIera bland våra offentliga anstalter. Morgonronden var nyss slutad, och läkarne hade aftägsnat sig, Edholm måste nu åtfölja kronprinsen genom sjuksalarne och redogöra för inrättningen i alla dess delar. Carl Johan fattade tycke för den unge, sakkunnige och franska talande läkaren med det förtroende ingif'vande, behagliga utseendet och det lugna, menniskovänliga sättet, som var Edholm eget. Några dagar senare blef han anmodad infinna sig hos kronprinsen, som frågade honom, om han ville blifva hans läkare, tilläggande, att Afzelius vitsordat honom på det fördelaktigaste, såsom i alla hänseenden lämplig för platsen. Edholm mottog anbudet och nämndes den 6 Maj 1812 till lifmedikus hos Carl den XIII: de, med tjenstgöringsskyldighet hos kronprinsen Carl Johan och arffursten Oscar. Kronprinsens från Frankrike medförde läkare l´Aubris hade redan förut lemnat Sverige. Genom denna anställning fästades Edholm för lifstiden vid denne store furste, hvars trogne och af hela sin själ tillgifne tjenare han blef allt intill konungens död den 8 Mars 1844".


Martin Bergman 2009-04-14

Läs vidare här: martinbergman.se/edholm.html

TILLBAKAProduktion & 2009 Webbateljén, Sweden